Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

Име на проекта: Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

Номер на проекта: 4.004-0001-C01

Бенефициент: Община Димитровград

Партньори: Община Златоград; Община Любимец; Клуб "Икономика 2000"; Сдружение "Фабрика за екологични инициативи"; IOWA AS

Бюджет: 1 025 612.75 лв.

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д- 30-23/28.04.2023г.

Продължителност: 12 месеца

 

 

Обща информация: 

Специфичнаата цел на проекта е да се повиши способността на общините Димитровград, Златоград и Любимец да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат. Тя ще бъде постигната чрез изпълнение на 8 дейности, чиито резултати кумулативно ще доведат до изпълнение на проектната цел и ще допринесат за изпълнение на общата цел на Програмата. Резултатът от изпълнението им е повишен капацитет на трите общини: a. да оценяват приетите планови документи и изпълнени мерки, насочени към смекчаване и адаптация към изменения в климата, б. да планират бъдещи действия, като отчитат: синергия на мерките, свързани с климата, във всички общи и секторни общински политики; най-новите документи на национално и европейско ниво; добри практики от Норвегия и други държави; в. да изпълняват на практика конкретни мерки за смекчаване на измененията в климата; г. да повишават капацитета на местните общности и да работят в партньорство с тях за преход към въглероднo неутрални и устойчиви на климатичните промени общини. Дейностите по проекта са: 1. Управление на проекта 2. Създаване на местни обществени съвети по климата 3. Повишаване на капацитета чрез обучение 4. Проучване и разпространяване на добри практики на държава донор за смекчаване и адаптация към изменението на климата 5. Аналитичен преглед на наличната ситуация 6. Разработване на общински Планове за устойчива енергия, климат и адаптация към измененията на климата 7. Прилагане на мерки за смекчаване изменението на климата, водещи до подобрен статус на околната среда 8. Разработване на Планове за обществена осведоменост за смекчаване и адаптация към климатичните промени Всички седем технически дейности (Д2-Д8) включват мерки за смекчаване на измененията на климата, а шест от седемте технически дейности (Д2-Д6, Д8) включват мерки за адаптация към измененията в климата. Проектът ще се изпълнява на територията на трите общини и ще е с обща продължителност 20 месеца.