"Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците"

Име на проекта: "Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците"

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.002-0011-C02

Бенефициент: Столична община 

Партньори: Интернейшънъл девелопмент Норвегия

Бюджет: 399 409,98 евро 

Начало на изпълнението: 07.12.2021г.

Продължителност: 28 месеца 

 

Обща информация 

Основна цел на проекта е повишаване дела на рециклираните отпадъци от общия дял на количествата генерирани отпадъцида и използването им като ресурс в Столична община , чрез реализиране на три системи за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и на излезли от употреба автомобилни гуми. Специфичните цели на проекта са: 1. Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци и мерки за прилагане на устойчив модел за преход на Столична община към кръгова икономика. 2.Създаване и реализиране на 2 схеми за събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Столична община- система за разделно събиране "от врата до врата" на хранителни отпадъци от домакинствата в кв. Вердикал, гр. Банкя и кв. Симеоново и кв. Драгалевци Район Витоша и система за събиране и рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми. 3. Повишаване на осведомеността на местната общност във връзка с разделното събиране и рециклиране 4. Трансфер на добри практики за управление на отпадъците от Норвегия 5. повишаване на уменията и компетенциите на експертите от Столична община във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика.