"Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча"

Име на проекта: "Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча"

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01

Бенефициент: Община Пещера

Партньори:

  • Община Батак;
  • Община Садово;
  • Община Стрелча;
  • Supras AS;
  • Съюз за България Сдружение.

Бюджет: 549 013.04 лв.

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д- 33-8/27.03.2023г.

Продължителност: 13 месеца

 

Обща информация:

Проектното предложение е насочено към повишаване капацитета на общините Пещера, Садово, Батак и Стрелча при провеждане на устойчиви политики за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Предвидените в проектното предложение дейности ще бъдат изпълнени в партньорство между 4-те общини, Сдружение "Съюз за България" и "Супрас" - Норвегия. Основни дейности по проекта са: подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; обмен на опит и добри практики от страна-донор, Норвегия и разпространяването им; оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата; подобряване на уменията и експертизата на местно ниво; разработване и прилагане на пилотни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени - изграждане на фотоволтаични централи.

Проектът има принос към целите на Програмата: Подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека и към нейния резултат: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат. Съответства на европейските стратегически документи и на стратегическите документи на общините-партньори. Проектните дейности са свързани с мерките и дейностите, предвидени в Плана за действие за адаптация към изменението на климата. Дейностите по проекта предвиждат прилагане на четири мерки за смекчаване и осем мерки за адаптация към климатичните промени. Изпълнението на проекта допълва и надгражда изпълнени проекти/инициативи/мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към изменението на климата, реализирани на територията на общините-партньори. Резултатите от изпълнението могат да бъдат мултиплицирани.