Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Име на проекта: Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Номер на проекта: 4.004-0002-C01

Бенефициент: Община Рудозем

Партньори: Община Девин; Община Мадан; Клуб Икономика 2000; Клуб за зелени политики; IOWA AS

Бюджет: 996 936.64 лева

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-30-24/28.04.2023г.

Продължителност: 12 месеца

 

 

Обща информация: 

Проектното предложение е насочено към повишаване капацитета на общините Пещера, Садово, Батак и Стрелча при провеждане на устойчиви политики за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. Предвидените в проектното предложение дейности ще бъдат изпълнени в партньорство между 4-те общини, Сдружение "Съюз за България" и "Супрас" - Норвегия. Основни дейности по проекта са: подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; обмен на опит и добри практики от страна-донор, Норвегия и разпространяването им; оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязаните мерки за адаптация към изменението на климата; подобряване на уменията и експертизата на местно ниво; разработване и прилагане на пилотни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени - изграждане на фотоволтаични централи. Проектът има принос към целите на Програмата: Подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека и към нейния резултат: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат. Съответства на европейските стратегически документи и на стратегическите документи на общините-партньори. Проектните дейности са свързани с мерките и дейностите, предвидени в Плана за действие за адаптация към изменението на климата. Дейностите по проекта предвиждат прилагане на четири мерки за смекчаване и осем мерки за адаптация към климатичните промени. Изпълнението на проекта допълва и надгражда изпълнени проекти/инициативи/мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към изменението на климата, реализирани на територията на общините-партньори. Резултатите от изпълнението могат да бъдат мултиплицирани.