Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Име на проекта: Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.002-0005-C04

Бенефициент: Община Русе

Партньори

- Община Тутракан; 

- Община Сливо поле;

- Община Ветово.

Бюджет:389 592, 231 евро 

Начало на изпълнение: 16.09.2021г. 

Продължителност: 24 месеца 

 

Кратка информация:

Основна цел на настоящото проектно предложение е подобряване на управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Чрез реализирането на схемите се цели да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и други действия на човека, да се подобри качеството на живот на населението в 4-те общини, да се осигури равен достъп на всички заинтересовани страни, да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене. Всичко това е предпоставка за постигне на ръст в развитието на местната икономика, създаване на работни места и намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство.

Друга цел, заложена в проектното предложение е повишаване на осведомеността на населението, заинтересованите страни и широката общественост във връзка с разделното събиране и рециклирането на отпадъци. С изпълнението на настоящия проект ще се допринесе за постигане на целите на програмата и програмните резултати.