Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Име на проекта: Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.002-0008-C03

Бенефициент: Община Камено 

Партньори: Община Карнобат 

Бюджет: 399 809, 795 евро 

Начало на изпълнението: 13.09.2021г. 

Продължителност: 27 месеца 

 

Кратко описание:

Основната цел на проектното предложение е подобряване на капацитета и средата за устойчиво управление на отпадъците на територията на общините Камено и Карнобат чрез въвеждане на общински схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци, за които има въведени национални цели: отпадъци от хартия, стъкло, метал, опасни отпадъци от бита, електрическо оборудване, текстил и биоразградими отпадъци. Очакваните резултати от проекта са свързани с намаляване на количествата генерирани отпадъци и подобряване качествата на средата за живот в двете общини, като принос за целите на националните политики и целите на програма "Опазване на околната среда и климатични промени" на ФМ на ЕИП. Дефинирани са следните специфичните цели на проекта:

1) Въвеждане и функциониране на ефективни и съобразени с местните специфики общински схеми за разделно събиране на отпадъци;

2) Увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци и намаляване на риска от депонирането им;

3) Стимулиране активното участие на местните общности в прилагането на политики и модели за устойчиво управление на отпадъците.