Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

Днес, 20 Декември 2019 г., Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране на проектни предложения по „Малка грантова схема  за пилотни модели за пречистване на морските води“ по  Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи пилотни методи и технологии за пречистване на морските води.

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 150 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.02.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК

Отговорите на зададените въпроси можете да намерите ТУК