Стартира изпълнението на проект за прилагане на иновативни мерки за климата по Програма ООСКП

04-02-2021 13:19

Стартира изпълнението на един от ключовите проекти на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е предефиниран и се изпълнява от Национален доверителен екофонд в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и норвежкия партньор Norwegian Association of Local and Regional governments (KS).

Иновативният проект цели подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. Проектът ще подкрепи общинските органи в осемте общини-партньори за оценка на техните стратегически планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата, като същевременно се идентифицират пропуските и потенциалните рискове. Това са общините, които са с най-висок риск от природни бедствия като наводнения, свлачища, пожари и/или високи температури, комбинирани със засушаване, причиняващи воден стрес. В резултат ще бъде възможно прилагането на най-съвременните знания, опит и пилотни иновативни мерки за градско планиране. Също така, резултатите и добрите практики ще бъдат широко разпространени в останалите български общини.

Чрез изпълнението на Предефиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ за пореден път ще се утвърди сътрудничеството и двустранните отношения между България и страните донори - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Заедно с това, прилаганата бъдеща креативност и вземането на иновативни решения за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени, ще подобри качеството на живот в осемте общини, което ще е атестат за добре свършена съвместна работа.

Предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е с общ размер на финансова помощ - 2 800 000 EUR, а продължителността на проектните дейности ще са в рамките на до 42 месеца.