Процедура с ИСУН № BGENVIRONMENT-2.001-открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“, по резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ е УДЪЛЖЕН до 16.01.2020 г.

06-01-2020 17:20

Уважаеми Кандидати,
Поради неточности в насоките за кандидатстване по процедура с ИСУН № BGENVIRONMENT-2.001-открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“, по резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, финансирана по програма ООСКП от ФМ на ЕИП 2014-2021, Програмният оператор удължава крайният срок за подаване на проектни предложения до 17,00 часа на 16.01.2020г. Измененията имат технически характер и не засягат по същество изискванията към кандидатите.
Променените насоки за кандидатстване са достъпни на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/142c29a1-5079-4a6e-9b7a-b752c08bd841