Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

01-11-2019 14:53

Днес, 01 Ноември 2019 г., Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на поканата е да бъде разработена методология за оценка на натиска и въздействието от дифузни източници на замърсяване (включително атмосферни отлагания) върху морската среда и да бъдат предложени мерки за намаляване на замърсяването на морската среда.

Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции, национални органи, регионални администрации, общини, НПО и гражданското общество.

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 800 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 800 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 06.01.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес ТУК