Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по Предефиниран проект №1 по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

07-03-2022 17:12

На 07.03.2022 г. Програмният оператор на програма "Опазване на околната среда и климатични промени"съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект № 1 „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ по Резултат 1: „Система за остойностяване на услугите, предоставяни от всички български екосистеми“ .

Проектът е насочен към осигуряване на принос за интегриране на остойностени екосистемни услуги в националното планиране, счетводство и докладване в сектора на туризма. С предложения проект цели да се допринесе за изпълнение на ангажиментите му във връзка с цел 2 на Стратегия на ЕС за биоразнообразие 2020, както и за ангажиментите на МОСВ по интегриране на политиката по опазване на околната среда в другите секторни политики. Публикуваната Стратегия за биологично разнообразие 2030 г., изисква „съображенията за биоразнообразието да бъдат по-добре интегрирани във вземането на решения в публичния сектор и бизнеса на всички нива“ и „Те ще включват измерване на екологичния отпечатък на продуктите и организациите върху околната среда, включително чрез подходи на жизнения цикъл и отчитане на природния капитал“. На първо място, тази подкрепа ще бъде предоставена чрез разработване на методика за остойностяване на приоритизирани екосистемни услуги за девет типа екосистеми по отношение на сектора на туризма, както и чрез прилагане на методиката за извършване на оценка извън Натура 2000. На следващо място, в проекта следва да се планира изработване на национално ръководство за интегриране на природния капитал в процесите на вземане на решения, което да бъде изготвено с широкото участие на заинтересованите страни и ще бъде осигурено повишаване на осведомеността и капацитета на национални, регионални и местните власти.

Проектът ще се изпълнява от Министерство на околната среда и водите.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 800 049 евро

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15.03.2022 г.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d3565556-9bb8-48aa-a7d1-161434ff1531