Общински експерти взеха участие в обучение, свързано с прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени

26-06-2023 09:45

На 7 и 8 юни 2023 г. в град Смолян се проведе обучение за подобряване на компетенциите  на общински служители по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 “Партньорство за адаптация към климатичните промени", финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.

Събитието беше проведено в отговор на нуждите на общините за повишаване капацитета на служителите относно изпълнение на мерки за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници, адаптация към климатичните промени и опазване на околната среда.

По време на обучението представители на чуждестранния партньор - Университета за наука и технологии в Трондхайм, споделиха опита на Община Трондхайм в реализирането на иновативни проекти в сферата на енергийната ефективност и адаптацията към климатичните промени. Поканен бе и лектор от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски, който представи широк кръг от теми, сред които мониторинг, анализ и оценка на изпълнението на стратегическите планове, програми и проекти за смекчаване или адаптиране към климатичните промени, международни и европейски политики, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени, декарбонизация, обработка на данни и информация за анализ и разработване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси, енергийни общности и предизвикателствата пред тяхното създаване и управление и др.

С оглед запознаването с допълнителни иновативни практики и обмен на опит, българските експерти се включиха в един от панелите на обучителна сесия по проект +Cityxchange по Програма Хоризонт 2020, изпълняван от Община Смолян, в рамките на който беше демонстриран конкретен пример за модернизирането на едно училище и района около него, за превръщането му в енергийно-позитивен комплекс, показващ реален пример за използването на иновативни решения и технологии за адаптация към климатичните промени.