Общините Рудозем, Мадан и Девин проведоха начални пресконференции по проект BGENVIRONMENT-4.004-0002

24-07-2023 15:23

На 6 и 7 юли 2023 г. общините Рудозем, Мадан и Девин проведоха начални пресконференции за представяне на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“ , финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г.

Община Рудозем, като бенефициент по проекта, в партньорство с община Мадан, община Девин, Клуб „Икономика 2000“, Клуб за зелени политики и IOWA AS,Норвегия, ще работят в посока подобряване на статуса на околната среда и намаляването на ефекта от измененията в климата, които са само част от заложените проектни мерки.

Други планирани дейности са повишаването на уменията и експертизата на поне 30 общински специалисти в областта на смекчаването и адаптацията към изменението на климата, провеждането на демонстрационно обучение за представяне на добри практики от Норвегия, както и разработването  на общински планове за адаптация към климатичните промени.

Проектът също така предвижда повишаване способността на местно ниво да се планират и прилагат мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени за трите общини и изготвянето на  план за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта за всяка община.