Община Благоевград проведе обучение на общински служители за ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата

23-06-2023 17:24

В периода 20.06-22.06.2023г. община Благоевград, бенефициент по проект BGENVIRONMENT-4.003-0017-C01 “Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени‘, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по ФМ на ЕИП 2014-2021., проведе обучение за ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата сред 29 общински служители от общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево,  които са ангажирани с изготвяне на общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към изменението на климата.

В 3-дневния форум се включиха експерти от различни секторни звена в администрациите, както и лектори от България и Норвегия с дългогодишен опит и експертиза в планирането и провеждането на политики на местно ниво в областта на климата.

Основен акцент на обучението бяха практически сесии за надграждане на компетенциите и експертизата на общинските служители за идентифициране на конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени и тяхното интегриране в местните нормативни и стратегически документи. Направен беше и анализ на уязвимостта на общините към климатичните промени и капацитета за адаптация, идентифициране и планиране на мерки и разработване на иновативни решения за справяне с климатичните предизвикателства. Един от значимите резултати от обучението бе постигане на общо разбиране за необходимостта от планиране и предприемане на реални и ориентирани към резултати действия за намаляване на климатичната уязвимост на общините, за приноса на местните политики за постигане на глобалните цели, свързани с климата и климатичната неутралност.

Особено полезни за общинските служители бяха тематичните сесии, посветени на  добри практики, методологията за разработване на политики по климата както в България, така и в Норвегия, както и представянето на инструменти за ефективно планиране и мониторинг на политики по климата в Норвегия и конкретни примери за дейности и мерки, прилагани от норвежките общини.

В рамките на програмата бяха обсъдени и целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации до 2030, европейското и национално законодателство в областта на климата.