КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВМЕСТНА РАБОТА ЗА ЕДНА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА“

КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВМЕСТНА РАБОТА ЗА ЕДНА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА“
КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВМЕСТНА РАБОТА ЗА ЕДНА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА“
04-12-2018 15:31

На 29.11.2018 г. в град Осло, Норвегия се проведе откриваща конференция „Съвместна работа за една зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа“ между Програмните оператори и Донорския програмен партньор за програмите, целящи опазване на околната среда по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм 2014-2021.

Участие взеха представители на страните Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Полша, България, Португалия, Румъния, Словакия и Словения. На конференцията бяха представени програмите в областите околна среда и климатични промени, финансирани от двата финансови механизма, и бяха обсъдени възможностите за двустранно сътрудничество. Представители от различни норвежки институции презентираха на участниците възможностите за обмяна на опит и трансфер на добри практики, като бяха създадени ползотворни контакти.

Създадените възможности за двустранно сътрудничество ще бъдат доразвити в процеса на изпълнение на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ с цел подготовка и реализиране на качествени и с висока добавена стойност проекти през програмен период 2014-2021.