Министерство на околната среда и водите представи изискванията по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

26-03-2021 15:31

Програмният оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,  проведе виртуална среща за популяризиране на Открита покана „Дифузно замърсяване на морски води“.  

Целта на поканата е идентифициране на потенциални източници на дифузно замърсяване на Черно море, определяне на основните замърсители, постъпващи в средата, разработване на методика за определяне на натиска и въздействието от дифузни източници. Кандидатите следва да предложат и инициативи за намаляване на замърсяването на морската околна среда.

В семинара участие взеха представители на национални и международни академични, научни и изследователски институции, които представиха своя опит и експертиза в областта на морската околна среда.

Според условията на поканата допустими кандидати са научни и научно-изследователски инситуции, които могат да намерят партньори както от публичния, така и от неправителствения, обществен и частен сектор.

Предвидените средства за финансиране са в размер до 800 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01 юли 2021 г. (17 часа).

 

Подаването на проектни предложения става изцяло електронно чрез ИСУН 2020. Видео-ръководства за работа с ИСУН 2020 ще намерите на:

 

Въпроси може да изпращате до 21 дни преди 1 юли 2021 г. на електронна поща: eea@moew.government.bg или чрез https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/kontakti Отговори на въпроси - на сайта на програмата https://www.eeagrants.bg/ и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/fa254f0f-a92b-4e90-8f0f-9031bc45968b не по-късно от 14 дни преди 1 юли 2021 г.