Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци бяха въведени в експлоатация в общините Русе и Карнобат

09-08-2023 17:14

От края на м. юли 2023 г. в община Русе, бенефициент по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“  по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г., стартира работата на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците от домакинствата.

Всички генерирани отпадъци - хартия, пластмаса, стъкло, метали, включително ел. оборудване, батерии, опасни отпадъци от бита и лекарства с изтекъл срок на годност  ще  могат да бъдат предавани в мобилните центрове. Ще бъде проведена и кампания във всеки от мобилните центрове с цел насърчаване разделното събиране на отпадъците сред малки и големи, като всеки гражданин, предал повече от 1 кг. хартия, пластмаса, стъкло и метали, ще имате шанса да получи тематични рекламни материали.

Работното време на мобилните центрове на територията на община Русе е от понеделник до петък от 15 до 17:30 часа и са разположени на следните локации: ж.к. „Здравец- Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“; кв. „Ялта“, ул. „Щип“ 13. В следващите седмици се очаква поетапното въвеждане в експлоатация и на другите 3 мобилни центъра, разположени в кварталите „Родина“, „Дружба“ и „ЦЮР“.

Община Карнобат, партньор по проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г. също въведе в експлоатация свои мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

В центровете могат да бъдат предавани всички видове отпадъци, в това числохартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи и текстил . Всеки мобилен център за отпадъци е оборудван със съответните контейнери, стелажи и съдове за временното им съхранение, както и със стикери, оказващи къде следва да бъде поставян всеки тип отпадък . Предвиден е и специален телефон за връзка в случаите, в които се предават  електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи, които изискват специфични начини на съхранение.

Мобилният център е разположен  в Промишлена зона „Север“, до входа на ОП “Благоустройствени, комунални и ремонтни дейност“, в близост до Автогара Карнобат. Той е отворен всеки работен ден, от 7:00 до 16:30 часа.

Като част от проектните дейности се предвижда и провеждането на кампания във всеки от мобилните центрове с цел насърчаване разделното събиране на отпадъците сред малки и големи, както и въвеждането и функционирането на ефективни и съобразени с местните специфики схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци на общинско ниво.