Информационна среща за представяне на пилотен модел за стимулиране на разделното събиране на отпадъци в община Карнобат

16-05-2023 17:20

Община Карнобат, един от партньорите по проект BGENVIRONMENT-3.002 „Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, организира информационна среща с цел представяне на модел за прилагане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Събитието ще се проведе на 23.05.2023 г. /вторник/ от 11.00 часа в сградата на Община Карнобат - адрес: гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, ет. 2 /Заседателна зала/.

По време на информационната среща ще бъде представена концепция за функциониране на система за предаване на отпадъци от опаковки, както и видовете отпадъци от опаковки, които могат да бъдат предавани.

Също така ще бъде представен общински център за предаване на разделно събрани отпадъци. Ще бъдат демонстрирани преса за отпадъци от опаковки, мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци (Мобилен шредер) и ситова машина за компост, които са разположени на Претоварна станция за отпадъци, гр. Карнобат.