Български експерти участваха в поредица от срещи за обмен на опит и добри практики в Норвегия за подобряване на мониторинга на морските води

17-10-2023 11:00

Експерти от България и Норвегия участваха в поредица от работни срещи в гр. Сволвер, Норвегия, чиято цел беше обмен на добри практики относно качеството на морските водите, както и оценка на постигнатите резултати в областта на мониторинга на Черно море.

Поредицата от срещи бяха организирани от партньорът от страните донори по програма „Опазване на околната среда и водите“ - Норвежката агенция по околна среда – Norwegian Environment Agency, която работи в тясно сътрудничество с България за предоставяне на съвети и препоръки за реализиране на двустранното сътрудничество между двете страни.

За подобряване на мониторинга на морските води допринася сътрудничеството между Басейнова дирекция за Черноморски район във Варна и Института за морски изследвания в Берген (IMR), по проект SCIRENA, подкрепен от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. През лятото екип от експерти на Институт за морски изследвания – (IMR), Норвегия бяха във Варна заедно със стажанти от български научни и образователни институции, за да вземат проби по българските брегове. Важен компонент на подкрепата е повишаването на компетентността на българските професионалисти.

Резултатите от водните проби способстват за своевременното взимане на информирани решения и предприемане на мерки относно предотвратяването на замърсяването на морските води и осигуряване на безопасност на храните в Черноморския район.

Инициатива за замърсяването от селското стопанство и промишлеността през реките в Черно море също беше стартирана в Сволвер. През следващите 18 месеца Норвежкият институт за изследване на водите (NIVA) ще работи заедно с регионалните органи за управление на водите в България, за да адаптира норвежките методи към специфичния контекст и изисквания на България.

Сътрудничеството ще се фокусира върху идентифициране на пропуски в данните, оценка и допълнителни препоръки и прилагане на конкретни действия за ограничаване на дифузното замърсяване на водата.

Тези усилия в крайна сметка ще бъдат включени в законодателството. „Опитът на NIVA е важен за подкрепата на България при оценката на ефектите от дифузното замърсяване, идващо в Черно море. Резултатите от сътрудничеството ще подобрят капацитета за спазване на законодателството на ЕС, по-специално на Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия“, каза г-жа Силвия Рангелова, директор на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ и Ръководител на програмния оператор по програма ООСКП в Министерство на околната среда и водите.

Българската делегация също така посети и Норвежкия център за борба с морските отпадъци (Marfo), в Сволвер, където имаха възможност да обменят опит относно почистването на плажовете и намаляването на морските отпадъци, въз основа на гражданската наука, използвана в Marfo.