"Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

Име на проекта: "Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP"

Номер на проекта: BGLD-1.002-0001

Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България

Партньор: Норвежка асоциация на местните и регионалните власти (KS)

Бюджет: 1 200 000,00 евро (2 346 960,00 лева)

Начало на изпълнението: 26.06.2019

Продължителност: 36 месеца

Описание на проекта: Проектът има за цел да създаде и въведе устойчиви модели, водещи до подобрени възможности за заетост и намаляване на бедността в малките и/или отдалечените населени места.

Основната цел на проекта е да подкрепи социално-икономическото развитие на необлагодетелстваните общини чрез активизиране на техните местни ресурси и потенциал.

Специфичните цели са:

- подготовка и популяризиране на стратегии за местно развитие, основани на съществуващите териториални ресурси;

- подкрепа за общините, неправителствения сектор и бизнеса в планирането и изпълнението на проекти базирани на тези стратегии;

- трансфер на успешни модели за развитие в други общини;

- предложения за нормативни промени в подкрепа на местните и социални нововъведения, способстващи активизирането на общинския потенциал.

Като резултат от проектът ще бъде извършено проучване на успешни практики за местно икономическо развитие и изготвени десет стратегии за ефективно местно икономическо развитие.

 

Допълнителна информация за проекта :

https://www.namrb.org/proekt-rastez-tchrez-aktivizirane-na-mestniia-potencial-galop