"Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"

Име на проекта: "Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"

Номер на проекта: BGLD-3.001-0001

Бенефициент: Национален статистически институт

Партньор: Агенция на Европейския съюз за основни права (FRA)

Бюджет: 994 708,10 евро (1 945 450,10 лева)

Начало на изпълнението: 19.06.2019 г.

Продължителност: 30 месеца

Описание на проекта: След изучаване на опита на други страни от региона с подобно социално и икономическо развитие, проектът ще разработва иновативни методи за генериране на данни, необходими за формулирането на адекватни на обществените потребности решения от лицата, създаващи политики за справяне с предизвикателствата на регионално и местно равнище.

Основна цел на проекта е тестване и прилагане на идентифицираните методи за събиране на данни, които ще се използват при вземането на решения, планирането на адекватни социални политики, разработването на целеви показатели за оперативните програми, както и проследяване на изпълнението на целите за устойчиво развитие (SDG);

Предвижда се да бъде събрана подробна информация за поне 10 000 домакинства и да бъдат изготвени четири тематични доклади относно положението на децата, хората с увреждания, възрастните хора и ромите и един доклад със специален акцент върху начините за обмен на данни и използването им в съдаването на политики.