Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности

Проект № BGLD-3.002-0010 Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности

Бенефициент: Община Перник

Партньори:

- ФОНДАЦИЯ „ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА (П.У.Л.С)“

- INTERMEZZO UNGDOM, НОРВЕГИЯ

Бюджет:  999 343.03 eвро ( 1 954 515,10 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца