Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“

Днес, 31 май 2021 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“.

В рамките на настоящия проект ще бъдат адресирани системни проблеми в областта на майчиното и детското здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуални инфекции, особено сифилис и вроден сифилис.

В този смисъл основна цел на предефинирания проект е подобряване на комуникацията, ефективно използване на ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация, идентифициране и анализ на проблемите в работата на системата на местно ниво; проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните общности.

Основният подход на проекта е от една страна подобряване на системата на здравните услуги за уязвими групи на местно ниво и връзката между здравни политики на местно и национално ниво, от друга – работа с уязвимите групи, за изграждане на активна роля по отношение на собственото си здраве, чрез:

∙          Предоставяне на по-достъпни услуги и повишаване на информираността чрез участие на общността;

∙          Развиване и укрепване капацитета на местните заинтересовани страни – местна власт, РЗИ, лекари, болници, медиатори и т.н., като изпълнители на националната политика в тази област;

∙          Оптимизиране на използването на здравната медиация, вкл. и в болничните заведения;

∙          Разработване на нов подход за набиране на данни, вкл. използване на информационни/дигитални технологии за свързване на данните, набирани от здравните медиатори чрез директна работа с общността.

Очакваните резултати по проекта са:

  • Установен механизъм за докладване и обратна връзка между здравните медиатори, общините и Министерство на здравеопазването – 1 бр.;
  • Разработен анализ на основните проблеми пред прилагането на националната политика за здравна медиация – 1 бр.
  • 9 000 лица, получили здравни услуги - 4000 жени и деца в областта на майчиното и детското здраве; 1000 жени пакет за семейно планиране; 4000 лица, тествани за сифилис;
  • Създадени групи за взаимопомощ – 12 бр.;
  • Здравни медиатори, работещи в болници и звена за спешна медицинска помощ– 12 бр.;
  • Информационни кампании, насочени към представители на целевите групи – 24 бр.;
  • Обучени за по-добра работа и комуникация с целевите групи общински експерти и представители на РЗИ от 6-те целеви общини – 30 бр.;

Проектът ще се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 109 718 евро. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 юни 2021 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9d6a5d82-cd87-40d0-ad06-d5a0f2c27991