Удължаване на проект "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания “

18-02-2022 13:25

През месец февруари Министерство на образованието и науката и Община Костинброд подписаха допълнително споразумение по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“. 

Предоставените средства по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., се увеличават на 1 316 649 евро. Срокът за изпълнение на проекта се удължава на 45 месеца, като крайната дата за изпълнение на предвидените дейности е 30 април 2024 година.

Допълнителното споразумение ще осигури ефективното функциониране на единствения в страната Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, като ще гарантира развитието и утвърждаването на този вид иновативна по съдържание услуга, както за страната, така и за югоизточната част на Европа. Изпълнението на дейностите по проекта са в подкрепа на дефинираните за услугата потребителски групи, както в процеса на социална адаптация по време на лечението и след това, така и в последващите стъпки на ресоциализация и реинтеграция на децата и техните семейства. При максимална степен на удовлетвореност от страна на потребителите до настоящия момент, Центърът е осигурил незаменима квалифицирана подкрепа на значителен брой семейства, за някои от тях повече от веднъж.