Предстоящо откриване на Контролно-комуникационен център в гр. Враца по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

04-03-2022 14:44

На 8 март 2022 г. в гр. Враца ще бъде официално открит първият по рода си Контролно-комуникационен център в страната за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

Центърът е изграден в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“,  с изпълнител БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS), финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Иновативните услуги телеасистенция и телекеър стартираха през м. януари 2022 г. и до момента са включени 220 потребители от областите Враца, Видин и Монтана, част от тях самотно живеещи в малки и отдалечени населени места. Те се предоставят посредством единна система за дистанционен мониторинг на физиологични показатели в реално време, от обучен за целта персонал и със съдействието на екипите на 7-те Центъра „Домашни грижи“, разположени на територията на трите области. Посредством предоставени два вида персонални устройства в домовете на потребителите, има възможност за проследяване на пулс, сатурация, температура, кръвно налягане, ЕКГ, активиране на аларми при различни ситуации и др. Целта е оказване на навременна реакция при настъпване на инцидент в дома на потребителя, както и при констатирано влошаване на неговото състояние.

Услугите са подходящи за хора над 50-год. възраст с хронични заболявания, изискващи медицинско наблюдение, хора с трайни увреждания, както и за самотно живеещи възрастни хора с ограничен достъп до медицински грижи и социални услуги.

Целта на новата услуга е създаване на модел за ефективно управление на хроничните заболявания, координиран на ниво общност с цел избягване на ненужни хоспитализации и ползвайки възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии. Важна роля като свързващо звено в този модел по отношение осъществяване на връзката между потребителя и останалите структури за здравни грижи и социални услуги имат и 7-те Центъра „Домашни грижи“ в областите Враца, Видин и Монтана.

На същия ден ще се проведе и кръгла маса на тема "Нови технологии в помощ на възрастните хора" в Конферентната зала на Търговско - промишлената палата. Целта е представяне на новите услуги и ангажиране на партньорите на местно ниво в изграждането на координирана система за тяхното предоставяне в бъдеще. По време на кръглата маса ще бъде представен и опита на Норвегия в тази област.