Обявяване на процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

31-05-2021 14:13

Днес, 31 май 2021 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“.

Необходимостта от качествено образование в областта на образованието и грижите за ранна детска възраст, младежките политики и мерки, включително неформалното образование и необходимостта от добре подготвени образователни медиатори, насочени към ромските общности, остават сред приоритетните области на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Проектът „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ ще предаде експертизата и знанията на Съвета на Европа и водещите български експерти на съответните участници в различните проекти, финансирани от „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с цел да им даде възможност да предоставят по-качествени услуги, насочени към ефективно, приобщаващо и активно участие на конкретни дейности по отделните проекти, в съответствие със съществуващите европейски стандарти и подходи. Друг принос ще бъде разработването на електронна платформа, предназначена да се превърне в център за знания за приобщаващо образование.

Основната целева група, която ще бъде включена в проекта e:

  • педагогически персонал, нает по проекти, финансирани по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“;
  • младежки работници, наети по проекти, финансирани по процедури „Младежки центрове: мощен фактор за местно развитие“ и „Изграждане на младежки центрове“;
  • ромски образователни медиатори, наети по проекти, финансирани по процедури „Образование и грижи в ранна детска възраст“, „Младежки центрове: мощен фактор за местно развитие“, „Изграждане на младежки центрове“ и "Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“;
  • общински служители, ангажирани с изпълнение на проекти, финансирани по процедури „Образование и грижи в ранна детска възраст“ и Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“;
  • преподаватели в педагогически факултети, посочени от партньора по проекта;
  • обучители на младежки работници, ромски образователни медиатори, преподаватели (training of trainers)

Проектът ще се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 487 628 евро. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 юни 2021 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/33f742d1-4622-48bb-a2fb-1e858173e702