Oткриващо събитие по проект "Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново"

02-09-2022 16:18

На 01 септември 2022 г. община Пловдив проведе пресконференция – откриващо събитие по проект "Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново". 

Проектът цели изпълнението на широка програма за социално икономическо включване на уязвими етнически групи в квартал Столипиново, предоставяйки подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги чрез изграждането на център за услуги на едно гише.

За реализиране на проектните дейности ще бъде нает екип, който ще се състои от ръководител, социални работници, административни служители, образователни медиатори, педагог, учители по музика и изобразително изкуство, медицински специалисти, здравни медиатори.

Дейностите по проекта включват широк набор от консултантски услуги, посредничество, застъпничество, кампании за повишаване на приемането на ромите от основното население, различни ателиета за работа с деца – музикални, творчески и други, спортни събития, дни на толерантността, кръгли маси по теми свързани с дискриминацията и социалното включване, здравни услуги за хора с неустановен здравен статус, осигуряване на топла храна за определен брой лица, както и обучителни занимания по български език за деца и възрастни, квалификационни курсове и обучения за младежи от общността.

Изграждането на нова сграда в района на кв. Столипиново ще допринесе за това хората от района да разпознават това място, като център обединяващ специалисти с различна експертиза, които могат да бъдат свързващото звено за насочване към други социални или административни услуги или оказване на директна подкрепа на най-уязвимите деца и възрастни на място.