Откриващо събитие по проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“

25-04-2023 14:28

На 24 април 2023 г. община Брезово проведе откриващо събитие по проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“. Основната цел на проекта е въвеждане и сертифициране на марка (бранд) Био Брезово и обучение на безработни лица и работодатели от територията на община Брезово, които да са ползватели на услугите разработени в резултат на изпълнението му. В него активно участие взима и партньора по проекта - Аграрен университет - Пловдив, който с опита на своите помощни звена и центрове ще изпълнява част от предвидените по проекта дейности. Целта е да се разкрият нови работни места и да се създаде устойчива заетост за засегнатите и икономически уязвимите групи от населението на община Брезово, като се създаде устойчив икономически модел за развитие на биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство, в контекста на регионалната био-икономика. Основната цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:

  • Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, популяризиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“;
  • Увеличаване на заетостта сред населението в рамките на стратегическия период;
  • Трайно намаляване на безработицата в периода 2021-2027 г.;
  • Повишаване благосъстоянието на населението от уязвимите групи;

Проектът е на стойност 362 765 лв. и приключва на 30 април 2024 г.