Откриващо събитие по проект „Изграждане на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“

25-04-2023 14:07

На 20 април 2023 г. община Брезово проведе откриващо събитие по проект „Изграждане на Консултативен център за биоземеделие , биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“.  По проекта е предвидено създаването на модерен Консултативен център за биоземеделие , биоживотновъдство и пчеларство. Планирано е назначаването на четири служители , който да работят в новия център и да предоставят качествени услуги за земеделските производители и преработватели, които искат да преминат от конвенционално към биологично отглеждане или преработка на своята продукция.  Гарант за качеството на тези услуги ще бъде партньора по проекта - Аграрен университет – Пловдив, който с опита на своите помощни звена и центрове ще гарантира качественото обучение на новоназначения персонал и предоставяните в последствие услуги. С изпълнението на проекта ще се стимулира биологичното земеделие и животновъдство на територията на общината, което ще допринесе за нейното икономическото развитие, чрез създаване на алтернативна заетост на населението чрез нови пазарни възможности и преодоляване на негативните последици от конвенционално земеделие върху околната среда. Ще се изгради мрежа от заинтересовани физически и юридически лица за насърчаване развитието на един подход за утвърждаване на община Брезово, като екологично чист район, предлагаш сертифицирани продукти и услуги. Проектът е на стойност 390 940 лв. и приключва на 30 април 2024 г.