Откриващо събитие по проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“

15-05-2023 13:24

На 11 май 2023 г. в община Вълчи дол се проведе пресконференция по проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“.

Основна цел на проекта е да се насърчи сътрудничеството между местната власт, държавната администрация в лицето на дирекция "Бюро по труда", образователните институции и работодателите в община Вълчи дол. Проектът ще създаде предпоставки за подобряване на професионалната квалификация и ще стимулира икономическата активност чрез разработване, тестване в реална среда и валидиране на иновативни инструменти за развитие на бизнеса и заетостта в региона. Бенефициентът Агенда ЕООД в партньорство с Исландската организация EINURD обединяват усилия за разработване и прилагане на иновативни подходи за стимулиране на заетостта и бизнеса в община Вълчи дол. Ще бъде създаден Център за сътрудничество, чрез който ще се създадат ефективни условия за наемане, обучение и реализация на търсещите работа.

Ще бъде разработена Харта за местно четиристранно сътрудничество, определяща права, отговорности, етични принципи и правила за работа, като ще се осигурят допълнителни възможности за насърчаване на професионалното образование в региона. В изпълнение на проектните дейности ще бъдат разкрити две работни места. При стартиране на проекта, представители на EINURD ще посетят Вълчи дол и ще запознаят заинтересованите организации с добрите практики при създаване на обществени съвети, центрове за сътрудничество, обучение и подкрепа за бизнеса, стажантско обучение и чиракуване в Исландия. Ще бъдат организирани две информационни събития – съвместно за търсещите и за предлагащите работа и шест обучителни модула за работодателите. 

Общата стойност на проекта е 198 853.48 лв. , а крайната дата за изпълнение е 30 април 2024 г.