Откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“

17-06-2022 15:21

На 16 юни 2022 г.  се състоя откриваща пресконференция по проект „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“ с бенефициент община Стара Загора. Стойността на проекта е близо 1 млн. лева, а срокът за изпълнение е 2 години.

Основна цел на проекта е предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора, посредством които ще се оптимизират условията за реализиране на социално включване на уязвими групи. Чрез комплексни дейности, основани на проучване на потребностите на целевите групи и анализ на нуждите на местните общности ще се постигне подобряване на благосъстоянието и социално включване на деца от 0 до 6 години от ромски произход и техните семейства. В резултат от проведено проучване на екипа на Община Стара Загора са идентифицирани три социално изолирани общности на територията на Общината, находящи се в селата Калояновец, Хан Аспарухово и Братя Кунчеви. Основната цел ще се постигне чрез разработване и прилагане на комплексни интегрирани мерки и услуги в ранна детска възраст. Дейностите имат за цел създаване на предпоставки за социално включване и приобщаване на уязвими групи, личностно развитие и придобиване на нови знания и умения, психологическа, образователна, здравна и консултативна подкрепа на деца и родители от етническите малцинства, населяващи територията на община Стара Загора.