Откриваща пресконференция по проект “Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите”

23-06-2022 09:12
На 21 и 22 юни 2022, община Сунгурларе и община Антоновo организираха и проведоха откриващи събития по проект “Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите”. Проектът цели да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности, чрез ефективни интегрирани подходи. Основните цели на проекта са:
 
- Повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението, до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. С изпълнението да дейностите по проекта ще се създаде устойчив координационен механизъм между целевата общност, местната власт и регионални звена на институциите в община Сунгурларе и община Антоново;
- Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот. Основната цел на дейността е чрез прилагане на подхода за общностно развитие да се създадат възможности за формиране на такива хора в местната общност, които са заинтересовани и съпричастни към това, което се случва в тяхната общност, хора със собствена визия и споделено виждане за бъдещето на общността им, с чувство за отговорност, самоуверени и с вяра в другите, което им дава нагласа да се обединяват и сътрудничат в името на общи цели. Наличието на такива хора в ромската общност е най-добрата основа за формирането на активна общност;
- Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население. Обучения и семинари за представители на институции и местни общности за запознаване с понятията дискриминация и реч на омразата, за разпознаване на такива прояви и за възможностите за реакция и борба с тях, информационни кампании, насочени към представители на мнозинството и малцинствата за предотвратяване и противопоставяне на речта на омразата, радикализацията и екстремизма, включително в социалните медии;
- Организиране на общоселски и общоградски тържества, в които да се популяризират историята, културата и традициите на ромската общност и разширяване на общото културно наследство на региона.