Откриваща пресконференция по проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

02-08-2019 09:40

На 02.08, 2019 се проведе пресконференция за стартирането на дейностите по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ с бюджет от близо 2 млн. лева. Проектът е с продължителност 30 месеца и се осъществява в рамките на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 и управлявана от Министерството на образованието и науката.

Пресконференцията беше организирана от Националният статистически институт (НСИ) в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), които ще търсят иновативни методи за събиране на данни и осигуряване на индикатори за отразяване на трудно достижимите групи от населението, т.е. тези групи, които поради някакви причини досега са оставали извън обхвата на периодичните изследвания и анализи на НСИ.

На пресконференцията беше предоставена детайлна информация относно целите на проекта и резултатите, които екипът очаква да получи. Предвижда се да бъдат изследвани „на терен“ 15 хил. домакинства, като получените данни ще подпомогнат подготовката и анализа на данните от цялостното преброяване на населението в началото на 2021 г.

Резултатите от проекта се очакват с интерес както от представителите на централната и местната власт, така и от неправителствените организации и научните среди.

В пресконференцията взеха участие г-жа Диана Янчева, заместник-председател на НСИ, г-жа Магдалена Костова, директор на дирекция " Демографска и социална статистика" и ръководител на проекта и г-н Андрей Иванов от агенцията на ЕС за основните права (FRA)