Програмният оператор и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подписаха договор за предефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

23-09-2021 11:10

На 17.09.2021 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021, сключи договор с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за изпълнение на проекта „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

Необходимостта от качествено образование в областта на образованието и грижите за ранна детска възраст, младежките политики и мерки, включително неформалното образование и необходимостта от добре подготвени образователни медиатори, насочени към ромските общности, остават сред приоритетните области на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвими групи“.

Проектът „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ ще предаде експертизата и знанията на Съвета на Европа и водещите български експерти на съответните участници в различните проекти, финансирани от „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвими групи“, с цел да им даде възможност да предоставят по-качествени услуги, насочени към ефективно, приобщаващо и активно участие на конкретни дейности по отделните проекти, в съответствие със съществуващите европейски стандарти и подходи. Друг принос ще бъде разработването на електронна платформа, предназначена да се превърне в център за знания за приобщаващо образование.

Проектът ще се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Общият бюджет е в размер на 487 628 евро (953 702,84 лв.) като средствата са осигурени изцяло от програмата.