Обявена е първата процедура по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

16-01-2019 16:01


Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ с общ бюджет 3 333 333 евро.
Допустим кандидат по процедурата е Българският червен кръст.
Основна цел на процедурата е да се подобри достъпа на възрастни и/или хронично болни хора, живеещи в отдалечени или селски райони, до здравни и социални грижи чрез създаване на иновативни модели на медицинска и социална подкрепа.
Проектът ще се изпълнява в Северозападна България, като ще бъдат финансирани следните основни дейности:
- създаване на три нови центъра за домашни грижи и мобилни екипи към тях в областите Видин и Монтана;
- осигуряване на домашни грижи на възрастни лица с хронични заболявания и трайни увреждания в региона на Видин, Враца и Монтана;
- създаване и оборудване на пилотен кол-център за телеасистенция;
- повишаване на квалификацията на лицата, предоставящи домашни грижи.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 18 февруари 2019 г. до 18:00 часа.

Насоки за кандидатстване и съпътващи документи:

1. Насоки за кандидатстване

2. Application guidelines

3. Документи за попълване

4. Documents for submission

5. Документи за информация

6. Documents for information

 
Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8147ffd9-49ef-4555-9084-e1b7f36c9fd1