Обща информация за Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, насочени към намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти. През програмния период 2014-2021 г., България ще получи над 210 млн. евро за подкрепата на проекти в областта на социалното и териториалното развитие и сближаване.

Една от програмите, които ще се финансират през този програмен период е Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", с общ бюджет от 41 764 706 евро.

Програмен оператор на тази програма е Министерството на образованието и науката.

В управлението на програмата негов Програмен партньор от страните-донори е Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS), а международна партньорска организация е Съветът на Европа (CoE).

Основната цел на програмата "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

За постигането на тази цел, със средствата на програмата ще бъдат подкрепяни проекти в три основни направления:

"Повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение" (Outcome 1):

 • Предефиниран проект 1 "Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)" с изпълнител Национално сдружение на общините в Република България в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS). Общият бюджет на проекта е 1 200 000 €.
 • Предефиниран проект 2 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ с изпълнител „Български Червен кръст”, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS). Общият бюджет на проекта е 3 333 333 €.
 • Предефиниран проект 3 "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания" с изпълнител община Костинброд. Общият бюджет на проекта е 625 822 €.
 • Предефиниран проект 4 "Здравеопазване за всички" с изпълнител Министерство на здравеопазването и партньор Национална мрежа на здравните медиатори. Общият бюджет на проекта е 1 109 718 €
 • Малка грантова схема „Създаване на работни места“ с общ размер на финансирането 4 000 000 €. Чрез изпълнението на тази схема се предвижда подпомагане на местното развитие чрез подкрепа на иновативни подходи за укрепване на икономическите дейности и създаване на работни места в целевите области.
 • Ограничена покана за набиране на проектни предложения „Местно развитие и разширяване на обхвата на съществуващите младежки центрове“ с общ размер на финансирането 4 000 000 €. Поканата ще бъде насочена към четирите младежки центъра (в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца), създадени по програма "Деца и младежи в риск", подкрепена от Финансовия механизъм на ЕИП в периода 2009-2014 г.

"Подобрено социално включване на децата и младежите" (Outcome 2):

 • Предефиниран проект 5 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ с изпълнител Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Общият бюджет на проекта е 487 628  €.
 • Покана за набиране на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ с бюджет 6 029 412 €.
 • Покана за набиране на проектни предложения „Изграждане на нови младежки центрове“ с бюджет 8 000 000 €. 

"Подобрено включване на ромите" (Outcome 3):

 • Предефиниран проект 6 "Новаторски подходи в обработването на данни за население в риск от насилие и нарушаване правата" с изпълнител Национален статистически институт с партньор Европейска агенция за основни права (FRA). Общият бюджет е 1 000 000 €.
 • Покана за набиране на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" с общ бюджет 8 000 000 €, която ще подкрепи интегрирани проекти за подобряване на достъпа до образование, заетост, социални и здравни грижи и услуги.