Вдъхновение - изкуство за промяна

Наименование на проекта:

Вдъхновение - изкуство за промяна

Бенефициент:

Държавен куклен театър – Сливен

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

„Вдъхновение - изкуство за промяна” е мултижанров проект, който обединява професионални артисти от Държавен куклен театър - Сливен, педагози от училища в райони с предимно ромско население, театрални професионалисти от Норвегия, както деца и родители от ромската общност.

Проектът включва представяне на спектакли от репертоара на ДКТ Сливен и норвежкия партньор сред ромските ученици, творчески ателиета, създаване на куклено-театрален спектакъл по приказка на автор от ромския етнос чрез участие на професионални актьори и деца от ромски произход, гастрол в областта и съседни областти и заснемане на филм, представящ етапите по реализация на проекта. Съвместната работа на професионални артисти с педагози и деца от ромските училища в града има за цел да повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група, да развие познания и компетенции, свързани със създаването и потребяване на изкуство, да насърчи подрастващите да развиват артистичните си заложби, да стимулира и други артисти от областта на кукления театър в посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общност в България. Проектът ще спомогне за преодоляване на изолацията на децата от ромски произход и трудното им приобщаване към обществените форми на живот, ще мотивира по-задълбоченото опознаване на ромската култура и история, както и ще запознае зрителите и участниците в проекта, които не принадлежат към ромския етнос с една различна култура, с ромската авторска музика, с културата на общността.

Проектът има за цел да популяризира ромската култура, насърчи подрастващите роми да се включват активно в творчески процеси, да подобри достъпа до култура не само на децата, участници в проекта, но и на техните семейства; да осигури подкрепа за съвместна работа между професионални актьори и деца от ромски произход; да насърчи двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между организации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност.