В търсене на Баро Мангипе

Наименование на проекта:

В търсене на Баро Мангипе

Бенефициент:

Народно читалище „Развитие-1893 г.

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Община Белоградчик е разположена в Северозападна България и е с едни от най-слабите показатели в сферата на доходите и стандарта на живот. Според "Проучване за клоновете на традиционната ромска култура в област Видин", реализирано през 2019 г. по проект „Открийте ромските съкровища!“ близо 6800 лица от ромски произход са регистрирани в Белоградчишко, а делът на ромската етническа група спрямо средния за областта е 4 пъти по-висок.

Проектът е насочен към децата и младежите от община Белоградчик, с фокус върху тези от ромски произход. Те ще имат възможност да се включат в културен проект и да подобрят достъпа си до изкуство и култура. За целта ще бъдат сформирани 3 ателиета, с общото участие на минимум 45 деца и младежи от общината, поне 1/2 от които от ромски произход. Ателие „Театър" ще отговаря за разпределяне ролите в спектакъла, за репетициите на маса, за анализите на героите, конфликтите, ситуациите и пр. Ателие „Танц и Музика" ще отговаря за подбора на музика и изготвяне на хореография към спектакъла. В ателие „Сценография" ще се работи по декорите и костюмите. В резултат от работата на тези ателиета върху специално написан драматургичен текст ще бъде създаден музикалният спектакъл "В търсене на Баро Мангипе", който ще представя богатата ромска култура, ромския бит и традиции и ще разгледа по един нов начин „баналната" тема за любовта. След премиерата в Белоградчик, музикалният спектакъл ще бъде представен още 5 пъти в рамките на проекта: два пъти в град Видин - в най-големия ромски квартал „Нов път" и в центъра на града, на подходящо пространство; в село Гара Орешец, община Димово, област Видин; в село Дреновец, община Ружинци, област Видин и в село Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана. За сцени ще бъдат ползвани площадите и откритите публични пространства на посочените населени места, които с изключение на гр. Видин, се характеризират освен с висок дял на ромско население и със силно ограничен достъп до културно съдържание.