Традициите ни обединяват

Наименование на проекта:

Традициите ни обединяват

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

12 месеца

Кратко описание на проекта:

Общата цел на проекта е: Подобряване на транснационалното културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на популяризиране на фолклора и традициите. Конкретни цели: Подобряване на достъпа до културно наследство на младите хора от малки населени места в Южен централен планов район, в това число младежи от етническите малцинства. Повишаване на капацитета на НЧ "Обединение 1913" и 50 читалища от Южен централен планов район, в областта на привличане на публики и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал на читалищата за подобряване на професионалните му компетентности и умения. Дейности: Създаване на екип на проекта. Разработване на план за привличане на нови публики. Провеждане на обучения за управление на проекта, привличане на нови публики и организиране на културно събитие. Подготовка на спектакъл "Традициите ни обединяват". Създаване на детска школа за изработване на кукли с народни носии и традиционни маски. Организиране на пътуваща изложба на кукли с народни носии и открити уроци по изработване на кукли в 10 населени места. Представяне на спектакъла "Традициите ни обединяват" в 10 малки населени места в областите Кърджали, Смолян и Пловдив. Представяне на спектакъла "Традициите ни обединяват" в Норвегия. Дейности по публичност и информация за проекта. Очаквани резултати: Създаден нов културен продукт; 1300 души от България и Норвегия, посетили културни събития, представящи традиционния фолклор по модерен начин; подобрен капацитет във връзка с предприемачество в областта на културата; брой обучен професионален персонал - 50 представители на читалища; организирано и проведено пътуващо турне; организирана Детска школа за кукли с народни носии и пътуваща изложба със 100 участника; разработен и изпълнен план за привличане на публики; създадена платформа за обмен на знания и опит; подобрено сътрудничество с културни организации в Норвегия.