Съживяване на селата чрез творчески дейности

Наименование на проекта:

Съживяване на селата чрез творчески дейности

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Срок на изпълнение:

19 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение развива серия от решения на сериозните социални проблеми в селата като социална и културна изолация, чрез набор от специфично съобразени с нуждите на хората там културни дейности, с които да подобри достъпа до култура на тези ощетени групи, като същевременно работи върху решаване на важни проблеми за местните общности. Дейностите по проекта включват провеждане на културно-артистични резиденции на творци и артисти и организиране на културно-артистични събития в 6 отдалечени села от Северозападна България, в които местното население ще има възможност да се срещне с млади и креативни хора и чрез средствата на изкуството, да преодолее идентифицираните проблеми. Инициатор на проекта е Сдружение „Фабрика за идеи“, което повече от 10 години развива различни инициативи, свързани с културно и социално предприемачество в селски и периферни райони. Сред тях са Резиденция БАБА, Предизвикателство за социална промяна, форума Empatheast и други. Настоящето проектно предложение развива изцяло нова инициатива, чиято идея е да се надградят дейностите и постиженията на Резиденция БАБА, която досега се е провела в 14 села в страната, като се предприемат целенасочени действия за удовлетворяване на установените нужди на местните жители от достъп до културни събития. Избраните села, които се намират в най-силно засегнатият от тенденцията на обезлюдяване район в България – Северозапада, ще станат притегателни места за млади и креативни хора, които ще посветят своето време, енергия и творчески потенциал към оживяване на тези места и превръщането им в зони на вдъхновение, радост от общуването и споделени ценности. Партньори по проекта са Сдружение "Видински фонд "Читалища", община Враца и исландската организация Gullkistan.