Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен

Наименование на проекта:

Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Община Шумен е с богато културно-историческо наследство. През 681 г. тук е основана Първата българска държава. Културните институции на община Шумен се представят чрез Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, Драматично-куклен театър „Васил Друмев”, Държавен симфоничен оркестър и Художествена галерия  „Елена Карамихайлова“. На територията на общината има 9 музея, от които с първостепенно значение е РИМ в гр. Шумен, НИАР „Мадара”, НИАР „Плиска”, НИАР „Кабиюк“и ИАР „Шуменска крепост”. Във фондовете на всички гореизброени музеи, културни институции, читалища и храмове на територията на общината се съхраняват стотици хиляди екземпляри на културното наследство. За съжаление това безценно богатсто достига до много малка част от хората, при това само в България.

С реализирането на този проект ще постигнем следното:

- Дигитализиране на 30 000 броя културни ценности, които са част от богатото движимо материално културно наследство на община Шумен. Дигитализирането ще допринесе българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да осигурим неговата защита и съхранение за бъдещите поколения;

- Чрез създаването на „дигитална лаборатория“ ще придобием необходимия капацитет, материална и техническа база и знания за провеждане на цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство;

- Създаването на отворена онлайн платформа ще вдъхне нов живот на културното наследство и ще позволи на широката общественост да се запознае с обекти на културното наследство -включително и това на етническите малцинства;

- Популяризирането му чрез „Дигитална изложба“ ще даде възможност да се създаде широк достъп и привличане на публика за използване на дигиталното съдържание от широката общественост, образованието и научните среди;

 -Изграждане на партньорство със сходни структури от страните-донори, обмен на експертен опит и добри практики в процеса на дигитализация на културно наследство.