СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА

Наименование на проекта:

СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Настоящото проектно предложение СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА е разработено в пълно съответстие с целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединяват, като поставят акцент върху развитието на международното културно сътрудничество и насърчаване на разнообразието в културата и изкуството, посредством развитието на публики и ангажирането на хора в различни културни, образователни и информационни дейност.

Предвидените за изпълнение дейности включват провеждането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси и инициативи,с цел да привлекат и ангажират нови публики, което ще съживи периферните пространства и вдъхнат живот в по- малки населени места, в т.ч. 1. План за привличане на публики и обучение на експертния персонал на ДКТ „Иван Димов“ и Сдружение „АРСР“, като по този начин се гарантира устойчивото развитие на публики и разширяване на спектъра хора, участващи в културните събития на театъра; 2. Студентски театрален фестивал „П.П. Театър, обичам те!“ - първото по рода си събития в сферата на театралните изкуства; 3. Художник на сцената - Форум и обмен на опит за културни оператори и визуални артисти от България и Исландия; 4. АРТ-шоп - обучение по културно предприемачество; 5. Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната, в рамките на която ще бъде създадена нова музикална постановка с главни герои младежи на възраст до 29 години с интереси в сферата на изкуството. Предвидени са и дейности за организация и управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация, насочени към информиране на широката общественост и заинтересованите страни относно развитието на проекта, както и създаването на продукт свързан с характеристиките на проекта, неговата устойчивост и резултати.