Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени

Наименование на проекта:

Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

С настоящoто проектно предложение Исторически музей-Павликени кандидатства за финансиране, с което да се подпомогнат усилията на музея в посока подобряване на условията за опазване, управление и представяне на културни ценности. Исторически музей – Павликени в качеството си на културен институт съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство на града и селищата от региона. Във фондовете на музея се съхраняват над 26000 фондови единици движими паметници на културата. Богатото културно и историческо наследство предлага голям потенциал за икономически растеж, увеличаване на заетостта и по-голямо социално сближаване. За да се използва този потенциал са необходими инвестиции, с помощта на които да се запази културното наследство и да се съживи част от него, за да се използва от настоящите и бъдещите поколения. Осъвременяването и реновирането на музейното пространство и обновяването на музейните експозиции ще осигурят предпоставки за представяне на културните ценности на музея пред по-широк кръг заинтересовани страни и за организиране на разнообразни събития и изложби, привличащи нови публики. За успешната реализация на проекта е предвидено изпълнение на ключови дейности, които да доведат до постигане на заложените цели и резултати. За това ще допринесе и партньорството с организация от Норвегия. В рамките на проекта ще се постигнат следните основни резултати: Засилване на ролята,която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с акцент върху заетостта,социалното приобщаване и културното предприемачество; Участие на социалните, етническите и културните малцинства и групи в културни дейности и подобряване на достъпа им до култура. Създаване на условия за подобряване на достъпа и популяризиране на културното наследство сред местните общности. При изпълнението на дейностите по проекта ще се следват принципите на добро управление, устойчиво развитие, дългосрочен икономически растеж, социално сближаване и опазване на околната среда.