Ревитализиране на обекти за представяне на културно - историческото наследство на Община Исперих

Наименование на проекта:

Ревитализиране на обекти за представяне на културно - историческото наследство на Община Исперих

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

21 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът предвижда ревитализиране на два обекта за представяне на културни ценности от фондовете на Исторически музей Исперих – художествена галерия и зала за временни експозиции. Обектите на интервенция са разположени в сгради публична общинска собственост, които са предоставени за управление на музея. Той се грижи също така за охраната, поддръжката, популяризирането на културното наследство в историко-археологически резерват "Сборяново", в който се намира „Свещарската царска гробница“. Датирана е 4-3 век пр. Н. Е. и е вписана в листата на ЮНЕСКО като част от световно наследство.

С предвидените по проекта дейности ще се обособят: -временна археологическа експозиция, която да представи за първи път част от намереното през 2012 г., на територията на резервата, златно съкровище; постоянна художествена изложба с творби, съхранявани във фонда на музея.

Не на последно място по проекта е предвидено обучението на екипа по проекта и на музейни специалисти в областта на: усвояване на добри практики за привличане на публика в музеи и галерии; предприемачество в областта на културата; маркетинг на продукти и услуги в областта на културното наследство;обучение на представители на целевите групи.

Положителните ефекти от реализация на проекта ще се изразят в следното: Ревитализирани два обекта за представяне на културното наследство; Внасяне на качествено подобряване в начина на представяне на културното наследство посредством използване на интерактивни и иновативни методи и технологии; Организиране на две нови изложби – художествена и археологическа; Привличане на широк кръг посетители с акцент деца, младежи, специализирана публика /с интерес в областта на културното наследство и история/; - обучение на екипа по проекта, на музейни специалисти и на представители на целевите групи; - създаване на две нови работни места; - изграждане на местен предприемачески капацитет в сферата на културата и принос към социално-икономическото развитие на общината.