Наименование на проекта/информацията:

РЕВИТА

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проект „РЕВИТА“ е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на Регионален исторически музей - Хасково от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство. Проектът съдейства за постигане на целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединяват за развитието на мултикултурен диалог. В рамките на проекта ще се реализират мерки за ревитализиране на музейни експозиции, разработване на образователни програми и инициативи за привличане на нови публики, вкл. от етническите и културните малцинства чрез:

- Обновяване и ревитализиране на експозиционни пространства в Зала Етнография, Шишманова къща и Кирково училище, което ще подобри условията за опазване и представяне на културното наследство.

- Представяне на нови изложби и внедряване на иновативни технологии и интерактивни инсталации. Създаване на две нови работни места.

- Разработване на предприемачески план за стимулиране на предприемаческия подход в дейността на музея. - Обучения на персонала на РИМ-Хасково. - Създаване на Комитет за двустранно културно сътрудничество насочен към развитието на културно предприемачество. - Творчески и образователни работилници за всички социални и възрастови групи с фокус към деца от ромския етнос.

Предвидени са и дейности за управление на проекта, както и мерки за информиране на широката общественост относно развитието на проекта, неговата устойчивост и резултати. Проектът ще съдейства за социално и икономическо развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство.