Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване

Наименование на проекта:

Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение акцентира върху развиването на музея като МЯСТО ЗА ОБЩУВАНЕ. Общата цел на проекта: РИМ - Варна да се превърне в двигател на социалното и културно развитие на гр. Варна и региона. Това ще бъде постигнато чрез осъществяването на подцелите: модернизиране и разширяване на експозиционните пространства в РИМ - Варна; развиване  на музея като място за общуване: ново пространство – пресечна точка на минало и настояще, на различни цивилизации и на съвременното общество в неговото културно многообразие; превръщане на музея в атрактивен културно-исторически център и привличане на нови публики чрез внедряването на нови технологии и иновации; изграждане на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ - Варна.

Основни дейности: организация и управление на проекта; информация и комуникация по проекта; разработване на предприемачески план; обучения на ръководен и експертен персонал на РИМ - Варна; ревитализиране на пространства чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на ново оборудване и обзавеждане; въвеждане на технологични иновации; създаване на нова постоянна монетна експозиция; проучване на опита и добрите практики в областта на управлението на културно-историческото наследство в регионалните музеи в Норвегия. Благодарение на проекта ще бъдат постигнати високи резултати: успешно реализиран проект с висока добавена стойност за гр. Варна; ефективна прозрачност и визуализация на проекта в съответствие с Програмата; подобрен и повишен управленски и експертен капацитет на персонала на музея; нови привлечени публики; подобрена и ревитализирана музейна среда в РИМ - Варна; осъществен обмен на опита и добрите практики в областта управлението на културно-историческото наследство в Норвегия; разработване и прилагане на норвежкия модел за управление на музейното дело в Регионален исторически музей – Варна; разработен предприемачески план за развитието на музея. Партньори по проекта са ИУ-Варна (България) и Нордланд музей (Норвегия).