ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА ЧРЕЗ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2002, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ И ЕЛВЕКС ЛАРС ВИТБЪРГ ЕКСПИРЪНС (НОРВЕГИЯ)

Наименование на проекта:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА ЧРЕЗ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2002, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ И ЕЛВЕКС ЛАРС ВИТБЪРГ ЕКСПИРЪНС (НОРВЕГИЯ)

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

18 месеца

Кратко описание на проекта:

Проектът ще използва иновативни предримачески решения за развитие на нови публики и въвличането им в културния живот на България. Дейностите включват пътуващи събития в 11 (единадесет) по-малки населени места и 4 (четири) областни града, мероприятия, изнесени извън центъра на съответните села, като за едно от събитията - концерт на млад талант с ДХ към БНР, ще бъдат поканени хора от крайните квартали на столицата. Предвидените дейности са насочени пряко към нуждите и потребностите на целевите групи по проекта: творци, представители на различни малцинствени или етнически групи и младежи, както и целят разрешаване на проблемите на съответните географски територии.