Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци

Наименование на проекта:

Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци

Бенефициент:

Община Чипровци

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът “Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци” има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци (над 5500 души) и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности - сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проектът предвижда разнообразни дейности като:

- създаване и функциониране на смесена група по изкуства в ОУ ,,Петър Парчевич“ с голямо общо постоянно действащо ателие по изкуствата/център по изкуствата;

-провеждане на ежегоден арт-фестивал на 8 април с изяви на ромски творци в различните изкуства – музика, изобразителни изкуства, театрални форми;

- провеждане на местно проучване върху историята и културата на ромите в региона (Чипровци);

- професинално ориентиране и подкрепа за получаване на професионално образование или професионално обучение за деца и младежи със заложби за изкуство;-

арт-кампания за преодоляване на стереотипите в училищата.

Проектът ще има продължителност от 18 месеца и ще интегрира своите дейности с ритъма на образователния и културния живот в общината.