Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци

Наименование на проекта:

Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци

Бенефициент:

Община Бойчиновци

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци“ има за цел да подпомогне интеграцията на голямата ромска общност в малката община Бойчиновции. Целта на проектното предложение е да допринесе значително за справяне със съществуващите стереотипи и да повиши взаимното разбиране и уважение чрез способите на културата и изкуствата. Основният подход на проекта е работа с деца и младежи от ромския етнос, а на втори план - с широката общественост.

Предвиждат се образователни културни дейности за значителен брой деца и младежи от местното училище, дейности и възможности за подкрепа на таланта от ранна детска възраст. Проектът си поставя за цел да подобри достъпа на ромската общност до културния живот както в ролята им на публика, но и като творци. Ще се работи за насърчаване на интереса към творчески дейности и за изграждане на мотивация за професионализацията на културната активност.

Проектът включва разнообразни и взаимно допълващи се дейности като:

  • изграждане и дейност на смесени групи по изкуства във всички градски училища и сборни групи в активно читалище;
  • Провеждане на две пилотни издания на ежегоден летен културен фестивал на с изяви на ромски творци в различните изкуства – музика, изобразителни изкуства, театрални форми;
  • професинално ориентиране и подкрепа за получаване на професионално образование или професионално обучение за деца и младежи със заложби за изкуство;
  • образователна артистична кампания за преодоляване на стереотипите.