Панорама на ромската култура

Наименование на проекта:

Панорама на ромската култура

Бенефициент:

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът е насочен към подобряване достъпа до култура и изкуство на ромското население от района на област Сливен. Проектът предвижда създаване и представяне пред публика на една книга и видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на емблематични ромски творци и артисти. Необходимите материали за книгата и видеоклиповете ще бъдат събрани и документирани от екип от изследователи „Пътуващ катун“, който ще премине през обучение за придобиване на специализирани умения и ще проведе всички необходими издирвателни дейности. За обезпечаване на работата на изследователския екип, ще бъде закупено оборудване. Резултатите от работата на изследователския екип ще бъдат оформени в книга и видеоклипове, части от които ще бъдат преведени и на английски език. Представянето на продуктите от работата на творческия екип ще бъде направено в България чрез посещения на място и в Норвегия чрез онлайн инструменти. Чрез планираните в проекта дейности, от една страна ще бъде осигурен достъп на ромите до културно съдържание, а от друга – ромската култура и изкуство, чрез свои бележити представители /творци и артисти/, ще бъдат представени пред широка публика, без оглед на нейната етническа принадлежност, което ще създаде предпоставки за разширяване на инструментите на междукултурния диалог.